منوی سایت

خدمات ما

عناوین خدمات انجمن

۱-  تعیین سیاستهای کلی و ارائه راهبردهای اجرایی با هماهنگی ارگانهای مرتبط جهت تسهیل در کلیه امور تولیدکنندگان سموم دفع آفات نباتی عضو انجمن.

۲- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا.

۳- جمع آوری آمار ، اطلاعات صنفی در جهت شناخت نیازها ، مشکلات و انعکاس به مسئولان ذیربط و پیگیری در جهت حل آن.

۴- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظریات مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای قانونی مرتبط با واحدهای تولیدکننده.

۵- حمایت ودفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی صنفی اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی در راستای اهداف انجمن.

۶- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.

۷- سایر همکاریها و اقدامات حسب تصمیمات متخذه در مجامع عمومی و هیأت مدیره انجمن.