منوی سایت

اعضای هیات مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام کارگاه

محل اشتغال

سمت در

انجمن صنفی

1

مسعود گیل آبادی

رازی شیمی خرم

رئیس هئیت مدیره

2

محمد حسین رحمتی

گل سم گرگان

نایب رئیس

3

سید علی وزیری

کاوش کیمیای کرمان

عضو

4

محمد ناصر عطایی نیا

سازگان شیمی

خزانه دار

5

رضا مکبری

سادات مهان

عضو

6

سید فخرالدین فیض

شیمیایی هف

عضو علی البدل

7

رضا خلیلی یزدی

فاراد

عضو علی البدل

8

حسن کوشیار

سمیران

بازرس اصلی

9

مریم ایرجی

ماهر شیمی

بازرس علی البدل