منوی سایت

اعضای هیات مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام کارگاه

محل اشتغال

سمت در

انجمن صنفی

1

مسعود گیل آبادی

رازی شیمی خرم

عضو اصلی

2

محمد حسین رحمتی

گل سم گرگان

عضو اصلی

3

سید علی وزیری

کاوش کیمیای کرمان

عضو اصلی

4

محمد ناصر عطایی نیا

سازگان شیمی

عضو اصلی

5

فریبرز جهان تیغی

آریا شیمی

عضو اصلی

6

محمدرضا قاسم پور

اکسیر کشاورزی یزد

عضو علی البدل

7

رضا مکبری

سادات مهان

عضو علی البدل

8

مریم ایرجی

ماهر شیمی

بازرس اصلی

9

حسن کوشیار

سمیران

بازرس علی البدل