منوی سایت

درباره ما

انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم متشکل از کارفرمایان و صاحبان صنایع تولید کننده انواع آفتکش در کشور می باشد که در سال 1380 بمنظور تشکل و سازماندهی به فعالیت تولیدکنندگان سموم و در عین حال حفظ منافع قانونی و شروع آنان که خود متضمن حفظ منافع کشاورزان نیز خواهد بود تأسیس گردید .

این انجمن تحت عنوان انجمن صنفی تولیدکنندگان سموم دفع آفات نباتی در تاریخ 1381/4/17 به شماره 240 در اداره سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده است و از طرفی با عنوان انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم ایران در تاریخ 1392/10/23 به شماره 377 در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسید .