منوی سایت

شرایط عضویت انجمن

براساس ماده ۵ اساسنامه انجمن


کلیه اشخاص حقیقی(کارفرمایان) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی  درآیند:
۱- تابعیت ایران .
۲- شاغل در حرفه یا صنعت مرتبط در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر .
۳- قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی .
۴- پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب .
تبصره ۱- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی‌توان به عضویت در انجمن، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود . 
تبصره ۲- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد؛ متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است. 
تبصره ۳ – در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .