منوی سایت

البرز بهسم

نام مدیر عامل: فریده ابراهیمی بجدنی
تلفن: 44481501
فاکس: 02826293251 - 44481505
نشانی دفتر: اشرفی اصفهانی کوچه حیدری مقدم پلاک 1 واحد 8 - کدپستی 1476696181

نشانی کارخانه: بوئین زهرا
پست الکترونیک: alborzbehsamfa@gmail.com