منوی سایت

گیاه

نام مدیر عامل: تابنده خصوصي
تلفن: 02636103292
فاکس: 02143854785
نشانی دفتر: کرج -گرمدره -خ تاج بخش - کوچه شهيد احمدي (نوباف) -انتهاي خيابان -کارخانجات گياه
نشانی کارخانه: البرز
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@gyah.ir