منوی سایت

آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات

آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346     

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات
فصل اول- کلیات: 
ماده 1- از تاریخ تصویب این آئین نامه عملیات مربوط به دفع آفات نباتی تابع مقررات این آئین نامه خواهد بود.
ماده 2- منظور از آفات مندرج در ماده 1 کلیه عوامل زنده و غیر زنده ای هستند که در صحرا، جنگل، مزارع باغات بطور مستقیم یا غیر مستقیم به محصولات کشاورزی یا گیاهان زراعی و یا اشجار صدمه زده و یا در انبار، اماکن، کارگاهها و وسائل نقلیه موجب تقلیل کمی و کیفی فرآورده های کشاورزی می شوند.
ماده 3- منظور از دفع آفات انجام عملیاتی است که با استفاده از انواع مواد و وسائل و روشها از ورود، بروز، انتشار و توسعه و زیان آفات جلوگیری نماید.
ماده 4- فرآورده های کشاورزی اعم بوده و شامل محصولات گیاهی و حیوانی به صورت اولیه یا تغییر شکل یافته می باشد.
ماده 5- مواد و وسائل دفع آفات شامل کلیه عوامل لوازم و افزاری است که به نحوی از انحاء در امر دفع آفات مورد استفاده قرار بگیرد.
فصل دوم – مقررات قرنطینه نباتی
ماده 6- هرگونه نبات و قستمهای نباتی که با رعایت مفاد ماده 11 قانون و حفظ نباتات به کشور وارد میشود باید دارای گواهی بهداشت نباتی، و عنداللزوم بنا به تشخیص سازمان حفظ نباتات گواهی ضد عفونی کشور مبداء باشد.
ماده 7- نباتات و قسمتهای مختلف نباتی که به عنوان هدیه بصورت بسته های پستی یا به وسیله مسافرین بدون اجازه قبلی سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی و گواهی بهداشت نباتی وارد کشور میشود، در صورتی که جزء اقلام غیر مجاز نبوده به منظور غیر تجارتی و مصرف شخصی باشد ترخیص آن با اطلاع و معاینه مامور قرنطینه انجام خواهد گرفت. چنانچه اینگونه محصولات آلوده به آفات و بیماریهای نباتی باشند طبق مفاد ماده 12 این آئین نامه رفتار خواهد شد.
ماده 8- سازمان حفظ نباتات مناطق ورود اقلام مذکور در ماده 11 قانون را با توجه به امکانات و توسعه مبادلات تعیین و به وسیله آگهی به اطلاع عموم میرساند.
ماده 9- برای جلوگیری از ورود و سرایت آفات و بیماریهای خطرناک نباتی سازمان حفظ نباتات از صدور پروانه مواد مشروحه در زیر خودداری خواهد نمود.
1-  پنبه ( تخم، وش، پنبه محلوج و کلیه قسمتهای مختلف این نبات)
2- انواع سیب زمینی
3- انواع بذرچغندر
4- شلتوک
5- نهال، قلمه و پیوند مرکبات.
6- نهال، قلمه و پیوندک انواع اشجار میوه
7- نهال، قلمه و میوه زیتون
8- نهال و قلمه مو
9- قلمه نیشکر
10- نهال انواع سوزنی برگان
11- نهال موز، انبه و آوکادو
12- نشاء توت فرنگی
13- بذور کنف، کاهو، ذرت، ذرت خوشه ای، لوبیا، سویا یونجه.
14-  بدور توتون و تنباکو
15- انواع حشرات زنده و قارچها و باکتریهای مضر
16- انواع میوه و مرکبات
تبصره 1- اگر موسسات وابسته به وزارت کشاورزی یا موسسات دولتی که به کشاورزی اشتغال دارند و یا موسسات تحقیقاتی خصوصی که صلاحیت آنها به تصدیق وزارت کشاورزی رسیده باشد، بخواهند نوع بخصوصی از بدر و یا نهال را به کشور وارد نمایند باید با اجازه قبلی سازمان حفظ نباتات و رعایت شرایطی که برای هریک از بدور یا نهال ها از طرف اداره قرنطینه تعیین می شود، به ورود آن به مقدار محدود اقدام نمایند. در صورتیکه نباتات و یا بدور وارده در مدت رشد و نمو گیاهی آلوده به آفات و امراض قرنطینه ای تشخیص داده شوند بلافاصله معدوم خواهند شد.
تبصره2- در مواردیکه ورود یک یا چند قلم از اقلام مذکور در ماده 9 از نظر مصرف غذائی یا صنعتی طبق نظر دولت لازم تشخیص داده شود با اقدامات خاصی که بر حسب مورد از طریق سازمان حفظ نباتات به عمل خواهد آمد با صدور تصویبنامه رفع ممنوعیت خواهد شد.
تبصره3-موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی و دانشکده های کشاورزی و موسسات تحقیقاتی کشاورزی می توانند در صورت احتیاج یا رعایت نکات فنی و با اطلاع قبلی سازمان حفظ نباتات به ورود حشرات و انگلهای مفید و یا حشرات و انگلهای مرده جهت کلکسیون مربوطه اقدام نمایند.
ماده 10- برای جلوگیری از ورود آفات موجود در خاک مانند لاروحشرات، حلزونها، نماتدها، قارچها، باکتریها و غیره، جز در موارد علمی و تحقیقات و صنعتی به تشخیص سازمان حفظ نباتات ورود هر گونه خاک زراعتی گلدانی، خاک رس و شن به تنهائی و یا همراه با قسمتهای نباتی ممنوع است.
ماده 11- سازمان حفظ نباتات در مورد محصولاتی که آلوده به آفات و بیماریهای قرنطینه ای تشخیص داده میشوند، در صورتی که امکان ضد عفونی آنها نباشد مکلف است به وارد کننده کتباً اخطار نماید که محصول را در حداقل مدت ممکنه از تاریخ اخطار از کشور خارج نماید والا مامورین قرنطینه نسبت به امحاء آن اقدام خواهند نمود.
تبصره- در صورتی که اخطار به صاحب کالا و یا نماینده او در گمدکات به تشخیص مامور قرنطینه امکان نداشته باشد اخطاریه با سریعترین وسیله به نشانی گیرنده مندرج دربارنامه ارسال و یک نسخه آن روی کالا الصاق و اخطاریه مذکور به منزله ابلاغ قانونی محسوب و پس از انقضای یک هفته از تاریخ ارسال یا الصاق اخطاریه، ماموریت قرنطینه کالا را معدوم خواهد نمود.
ماده 12- در مورد نباتات و قسمتهای نباتی که بدون اجازه قبلی وارد کشور میشوند در صورتی که سالم تشخیص داده شوند در مدت حداکثر یک ماه و چنانچه آلوده به آفات و بیماریهای نباتی باشند ظرف مدتیکه از طرف مامور قرنطینه نباتی تعیین میشود باید از کشور خارج گردند والا طبق ماده 12 قانون حفظ نباتات نسبت به انهدام آنها اقدام خواهد شد.
ماده13- مقررات مربوط به بازرسی فرآورده های کشاورزی در بنادر و گمرک خانه های مرزی بوسیله کارشناسان یا مامورین قرنطینه نباتی سازمان حفظ نباتات که دارای کارت رسمی و یا نشان مخصوصی خواهند بود به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 14- مامورین قرنطینه نباتی مجازند به منظور اجرای وظایفی که به موجب قانون به عهده آنها گذارده شده اقدامات زیر را معمول دارند:
الف-  به اسکله، بندر، فرودگاه، ایستگاه راه آهن، سیلو، انبارهای دولتی که محصولات نباتی و دانه های غذائی را نگهداری می نمایند و همچنین به کشتیهای تجارتی و واگنهای باری و مسافری و به طور کلی به موسسات کشاورزی و تولید گل و نهال و انبارهای خصوصی، با اجازه صاحبان انبار و موسسات و در غیراینصورت با کسب اجازه دادستان داخل شده از نظر کشف آفات و بیماریهای قرنطینه نباتی بازرسی و نمونه برداری نمایند و در صورت مشاهده آفات و بیماریهای نباتی دستورات لازم برای ضدعفونی و در صورت عدم امکان ضد عفونی، انهدام محصول آلوده را صادر نمایند.
ب - عنداللزوم بسته و توشه مسافرین باید به وسیله مامورین گمرک بازرسی و در صورتیکه بدور و نباتات مشاهده شود برای معاینه و بازدید مامورقرنطینه در نقاطی که وزارت کشاورزی قرنطینه دارد ارائه شود تا طبق مقررات رفتار نمایند.
ج – خروج هر گونه مواد مذکور در ماده 11 قانون حفظ نباتات از حدود گمرک فقط با اجازه مامور قرنطینه نباتی مجاز خواهد بود.
ماده 15- ادارات گمرک، بنادر، فرودگاهها، راه آهن، صاحبان وسائل نقلیه ای که کالا حمل می کنند و موسسات کشاورزی موظفند در موقع مراجعه ماموران قرنطینه نباتی مدارک و اطلاعات لازم را در مورد محصولات کشاورزی در اختیار گذارده موجبات تسهیل بازرسی آنها را فراهم سازند.
ماده 16- ترانزیت محصولات نباتی مندرج در ماده 11 قانون حفظ نباتات از طریق خاک ایران باید با اطلاع و موافقت سازمان حفظ نباتات صورت گیرد.
اداره کل گمرک موظف است ترانزیت محصولات مزبور را در هریک از گمرکات به اداره قرنطینه نباتی محل اعلام کند.
ماده 17- محصولات نباتی ترانزیتی باید دارای گواهی بهداشت کشور مبداء بوده و در مورد ترانزیت پنبه و تخم پنبه علاوه بر گواهی بهداشت نباتی و گواهی ضدعفونی، محموله ها باید در دو لفاف سالم بسته بندی شده باشند.
ماده 18- فرآورده های نباتی که از ایران به کشورهای خارج صادر میشوند به وسیله کارشناسان قرنطینه و معاینه و در صورت سلامت کالا گواهی بهداشت نباتی صادر میشود.
ماده 19- در مناطقی که سازمان حفظ نباتات قبلا تعیین و اعلام می نماید کلیه موسسات باغبانی و تولید کنندگان بذر و نهال که به تکثیر و ازدیاد بذر و نهال اشتغال دارند باید کارت بهداشت نباتی از سازمان حفظ نباتات دریافت نمایند. این موسسات سالیانه حداقل دوبار مورد بازرسی و بازدید کارشناسان موبوطه قرار خواهند گرفت تا در صورت مشاهده آفات و بیماریهای قرنطینه ای بلافاصله نسبت به معدوم کردن آنها اقدام نمایند.
ماده 20- سازمان حفظ نباتات عندالاقتضا می تواند در هر نقطه از داخل کشور که طبق نظر کارشناسان آفات قرنطینه داخلی مشاهده شود مقررات مربوط به منع ورود و خروج قلمه و بذر و نهال و میوه سایر فرآورده های کشاورزی به منطقه را در داخله کشور به مورد اجرا بگذرد.
کلیه مسافرین و دارندگاه وسائل نقلیه از هر قبیل ملزم و مکلف به رعایت نکات مزبور می باشند.
فصل سوم – مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی دفع آفات و مصرف کنندگان سموم دفع آفات
ماده 21- شرکت های خصوصی دفع آفات مؤسساتی هستند که به مبارزه با هر گونه آفات نباتی و همچنین فومیگاسیون و ضدعفونی فرآورده های نباتی در صحرا، مزارع، باغات، انبارها، کارگاه ها، اماکن و اصطبلها اقدام می نماید. 
تبصره 1: مؤسسات مذکور در ماده 21 برای اقدام به عملیات فوق باید صلاحیت فنی داشته و برای تحصیل پروانه منظور در قانون تقاضای کتبی خودرا که حاوی اطلاعات مربوط به نوع عملیات و وسایل وادوات کار باشد در فرم های چاپی نوشته به سازمان حفظ نباتات تسلیم دارند. 
تبصره 2: شرکت ها و مؤسسات دفع آفات علاوه بر مدارک بالا باید یک نفر مسئول فنی که دارای لااقل درجه لیسانس در کشاورزی و یا شیمی باشد به سازمان حفظ نباتات معرفی نمایند. 
تبصره 3: کسانیکه فاقد مدارک تحصیلی مذکور بوده ولی دارای اطلاعات کافی در امور دفع آفات و ضدعفونی و حداقل 5 سال سابقه در این رشته باشند درصورتیکه صلاحیت فنی آنان از طریق گذراندن امتحان و دریافت گواهی از طرف سازمان حفظ نباتات کافی تشخیص داده شود بهعنوان مسئول فنی شرکت می توانند معرفی گردند. 
ماده 22: صلاحیت فنی مؤسسات دفع آفات نباتی به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بهداری، سازمان حفظ نباتات، مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی و ادراه کل دامپزشکی تشخیص داده می شود و در صورت احراز صلاحیت پروانه به نام شرکت یا مؤسسه از طرف سازمان حفظ نباتات صادر می گردد. 
تبصره : شرکت ها و مؤسساتی که در استان ها به عملیات مندرج در ماده 21 مبادرت می ورزند برای دریافت پروانه منظور در قانون باید تقاضای خود را با رعایت مفاد تبصره 1و2و3 ماده 21 این آئین نامه تهیه و به اداره حفظ نباتات استان تسلیم دارند، اداره مذکور به صلاحیت متقاضی رسیدگی کرده نظریه خود را همراه مدارک مربوطه برای رسیدگی نهائی و صدور پروانه به سازمان حفظ نباتات ارسال می دارد. 
ماده 23- مؤسسات و شرکت های خصوصی دفع آفات مکلفند کلیه دستورات و توصیه های فنی مربوط به دفع آفات، استفاده از سموم، نحوه کارگران و مسمومیت آنها را که به وسیله سازمان حفظ نباتات صادر می شود عیناً به موقع اجرا بگذارند والا پروانه آنها لغو خواهد شد و در هر صورت مسئول هر گونه عواقب ناشیه از مسمومیت و خطراتی که ممکن است متوجه انسان و دام گردد خواهند بود. 
تبصره :  شرکت ها و مؤسسات مزبور مکلفند کارگران خود را طبق دستورات سازمان حفظ نباتات در موارد ضروری مجهز به کلیه وسائل استحفاظی از قبیل ماسک، عینک، دستکش و غیره نمایند. 
ماده 24-  مؤسسات و شرکت های مذکور در ماده 21 باید به تناسب تعداد سمپاشی های موتوری دستی و یا سایر وسایل لازم که در اختیار دارند، مربیان با سواد که حداقل دارای گواهی نامه 6 ساله ابتدایی باشند به سازمان حفظ نباتات و یا به ادارات تابعه آن در مراکز استان ها و شهرستان ها معرفی نمایند تا پس از اخذ تعلیمات لازم د رصورتیکه صلاحیت فنی آنها مورد گواهی واقع گردد، حق شرکت در انجام عملیات دفع آفات به آنان داده شود. 
تبصره : مؤسسات و شرکت های دفع آفات در موقع استخدام و به کار گماردن کارگران باید گواهی بهداری محل را که مؤید دارا بودن صلاحیت جسمانی لازم باشد مطالبه نمایند. 
تبصره 2 : مؤسسات مذکور موظفند کارگران خود را که در امر سمپاشی و یا ضدعفونی دخالت دارند در فصل کار لااقل هر سه ماه یکبار جهت معاینه پزشکی به بهداری محل معرفی نمایند و گواهی صلاحیت جسمانی را از نظر بهداشتی برای آنان اخذ نمایند. 
تبصره 3 : شرکت های مذکور موظفند در صورت بروز اولین علائم و آثار مسمومیت فوراً مسموم را به نزدیکترین بهداری یا پزشک رسانیده و مراتب را ضمن تعیین نوع و ترکیب سموم و علل و نحوه مسمومیت به بهداری محل اطلاع دهند. تا موقعی که اداره بهداری و یا پزشک معالج شروع به کار کارگران معالجه شده را تجویز ننموده است، کارفرما حق به کار گماردن او را نخواهد داشت ولی حقوق کارگر مسموم تا پایان معالجه از طرف کارفرما باید پرداخت گردد. 
ماده 25 : شرکت ها و مؤسسات دفع آفات موظفند در پایان هر سال صورت خلاصه ای از آمار عملیات انجام شده در هر شهرستان را به تفکیک با ذکر آفاتی که با آنها مبارزه شده، گیاهان زراعی و اشجاری که مبارزه روی آنها انجام گرفته، نتیجه عملیات و سایر مواردی که سازمان حفظ نباتات تعیین خواهد نمود، تهیه و به سازمان حفظ نباتات تسلیم نمایند. 
ماده 26 : سازمان حفظ نباتات می تواند با ملاحظه بهای سموم و موادی که در انجام عملیات دفع آفات به مصرف می رسد و در نظر گرفتن استهلاک وسایل حدود هزینه این قبیل کارها راتعیین و اعلام دارد. راهنمائی کتبی به صاحبان مزارع، باغات، اماکن و انبارها از نظر طول مدت اجتناب از خوردن میوه و محصول و منع ورود به انبارها و اماکن از وظایف شرکت های دفع آفات می باشد. 
ماده 27 : سازمان حفظ نباتات با همکاری مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی در اوایل هر سال فهرست سموم مجاز و قابل مصرف و توصیه های لازم را از طریق انتشار اطلاعیه های رسمی اعلام می نماید. کلیه مؤسسات ملی و دولتی و مصرف کنندگان سموم موظف و ملزم به اجرای موارد توصیه شده می باشند. این توصیه ها شامل موارد زیر است: 
الف: ممنوعیت استفاده از پاره ای سموم منجمله سموم فسفره در دوره های مختلف سال به علل گوناگون جهت حفاظت زنبور عسل و فرآورده های مواد غذایی و غیره. 
ب: نحوه استفاده از سموم و ظروف مربوط به آنها. 
ج: دستورالعمل لازم در مورد طرز صحیح و بهداشتی مصرف سموم و رعایت نکات مهم به منظور حفظ سلامت انسان و دام. 
ماده 28 : بهداری های هر منطقه موظفند میوه جات و صیفی جات و تره بار و سایر مواد مصرفی خوراکی سمپاشی شده را قبل از عرضه به بازار معاینه و در صورت موجود بودن بقایای سم موضوع را به شهرداری و یا سایر مقامات مربوطه اعلام و از فروش آنها جلوگیری نمایند. 
تبصره: تعیین مقدار باقیمانده مجاز هر یک از سموم بر حسب مورد به عهده مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی است. 
ماده 29 : سازمان حفظ نباتات با کمک وزارت بهداری، صورت پادزهر سموم متعارف و مجاز را در هر سال تهیه و به ادارت حفظ نباتات استان ها ارسال می دارد تا جهت تأمین پادزهر مورد لزوم در اختیار ادارات بهداری محل گذارده شود.  شرکت ها و مؤسسات فروشنده سموم موظفند نشریه کامل و صحیحی برای سموم خطرناک باذکر پادزهر آنها تهیه و در موقع فروش به خریداران تسلیم و رسید دریافت دارند، صحت مفاد این نشریه باید به تأیید سازمان حفظ نباتات رسیده و دارای نکات مشروحه زیر باشد: 
موارد و طرز استعمال سم، مواد ممنوعه استعمال سم، آفات وبیماری هائی که بوسیله این سم مبارزه می شوند، احتیاط های لازم و معالجه مسمومین و پادزهر سم. 
تبصره: شرکت ها و مؤسسات دفع آفات دولتی و خصوصی بر حسب نوع سمی که مصرف می نمایند پادزهر لازم را باید همیشه ذخیره داشته باشند تا در موارد ضروری در اختیار پزشک معالج قرار دهند. 
فصل چهارم – مقررات سموم
ماده 30- سموم دفع آفات نباتی و حیوانی اعم بوده شامل کلیه ترکیبات آلی، معدنی و غیره است که به منظور دفع آفات نباتی، حیوانی، انباری و خانگی به صورت جامد، مایع و گاز به کاربرده میشود.
الف- مقررات مربوط به ورود، ساخت، فرموله کردن و تغییر بسته بندی سموم.
ماده 31- ورود، ساخت، فرموله کردن و تغییر بسته بندی سموم، هورمونهای نباتی و علف کشها مستلزم اخذ پروانه قبلی از سازمان حفظ نباتات می باشد.
تبصره – وارد کردن حشرات مفید، انگلها، شکاریها و میکروارگانیسمهای مورد استفاده در مبارزه بیولوژی کی با آفات نباتی با اجازه قبلی سازمان حفظ نباتاتمجاز خواهد بود.
ماده 32- سازمان حفظ نباتات همهساله فهرست سموم، هورمونهای نباتی و علف کشهای مجاز را که به تصویب هئیت نظارت بر سموم رسیده باشد حداکثر پایام مهرماه هر سال اطلاع واردکنندگان منتشر می نماید تا برای سفارشات سال بعد مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 33- هئیت نظارت بر سموم از نمایندگان ذیصلاح سازمان حفظ نباتات، موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، موسسه تحقیقات بهداشتی، انستیتوی تغذیه، اداره کل دامپزشکی، اداره پزشک قانونی و دو نفر کارشناس وارد به امور دفع آفات بنا به پیشنهاد سازمان حفظ نباتات و تصویب وزیر کشاورزی تشکیل میشود.
تبصره 1- اداره جلسات هئیت نظارت با نماینده سازمان حفظ نباتات بوده و در غیاب ایشان نماینده موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی عهده دار این امر خواهد بود.
تبصره 2- هئیت نظارت بر سموم بر طبق دعوت سازمان حفظ نباتات حداقل سالی دوبار و همچنین در مواقع لزوم تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده 34- جلسات هئیت نظارت با شرکت دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رای اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود.
ماده 35- وظایف هئیت نظارت بر سموم عبارتند از:
الف-تصویب فهرست سموم مجاز و تجدیدنظر در آن متضمن فرمول شیمیائی، نوع فرمولاسیون، حداکثر غلظت ماده موثره سم، حداکثر حجم و وزن بسته بندی، نوع ظروف و سایر مشخصات ضروری.
ب – تصویب مشخصات لازم برای برچسب سموم.
ج-رسیدگی به پیشنهادات سازمان حفظ نباتات درباره مسائل فنی مربوط به سموم.
ماده 36- واردکنندگان، سازندگان، فرموله کنندگان و اشخاصی که بسنه بندی سموم را تغییر میدهند، موظفند یک نفر مسئول فنی را که حداقل دارای درجه تحصیلی مهندسی یا لیسانس در رشته های کشاورزی، شیمی، داروسازی، پزشکی و یا رشته های مشابه باشد به سازمان حفظ نباتات معرفی نمایند.
صلاحیت مسئولین فنی باید به تصویب هئیت نظارت برسد.
ماده 37- نمونه های سموم جدید از طریق سازمان حفظ نباتات انجام آزمایش به موسسات بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ارسال می گردد تا پس از آزمایشهای مربوطه ضمن اظهار نظر به هئیت نظارت تسلیم گردد.
تبصره 1- هزینه انجام آزمایشهای مندرج در ماده 37 بر اساس مقررات موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی پس از بررسی لازم جهت انجام آزمایش تکمیلی به موسسه تحقیقات بهداشتی به عهده متقاضی خواهد بود.
تبصره 2- نمونه های جدید سموم دفع آفات خانگی به وسیله موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی پس از بررسی لازم جهت انجام آزمایش تکمیلی به موسسه تحقیقات بهداشتی ارسال خواهد شد.
تبصره 3- درباره سمومی که به کشور واردنشده ولی به تشخیص سازمان حفظ نباتات یا موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، بررسی تطبیق ی آن در شرایط آب و هوای ایران لازم به نظر برسد، سازمان یا موسسه مزبور به ورود نمونه آن جهت آزمایش اقدام می نماید.
 
تبصره 4-  به سازمان حفظ نباتات اجازه داده می شود در صورت نیاز بخش کشاورزی به آفت کشهای جدید که در کشور به ثبت نرسیده اند ولی در کشورهای تولیدکنندة این سموم و یا کشورهایی که شرایط اقلیمی مشابه ایران را دارند به مصرف رسیده و اثرات آن مورد ارزیابی مثبت قرار گرفته است، مجوز ورود و مصرف را پس از تأیید هیئت نظارت بر سموم و رعایت قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی ـ مصوب 1382 ـ، برای حداکثر دو فصل زراعی صادر نماید
در صورت اخذ نتیجه مثبت و پس از تصویب هئیت نظارت ورود آن به کشور مجاز خواهد بود. (2)
ماده 38- گمرک مکلف است از هر محموله سموم مجاز وارد به کشور نمونه برداری نموده و نمونه را به سازمان حفظ نباتات ارسال دارد. سازمان مزبور عنداللزوم نمونه را برای تطبیق با مشخصات تجزیه خواهد کرد.
ماده 39- واردکنندگان، سازندگان، فرموله کنندگان و بسته بندی کنندگان موظفند همه ساله گزارش عملیات خود را از نظر نوع و میزان ورود و یا ساخت و یا فرموله کردن سموم و همچنین تغییر بسته بندی سموم تا پایان خردادماه سال بعد به سازمان حفظ نباتات ارسال دارند.
ماده 40- صدور پروانه ساخت یا فرمولاسیون و بسته بندی سموم در داخل کشور موکول به رعایت شرایط زیر است:
الف- مورد مصرف در دفع آفات داشته باشد.
ب- ساخت سمومی که امکان تهیه تمام یا قسمتی از مواد اولیه آن در داخل کشور میسر باشد رجحان خواهد داشت.
ج- تاسیس کارخانه و کارگاه به تصویب وزارت اقتصاد رسیده باشد.
ماده 41- سازندگان سموم، فرموله کنندگان و بسته بندی کنندگان موظفند سموم را با رعایت کلیه مشخصات تعیین شده در فهرست سموم مجاز و به سایر مشخصات فنی با نظارت سازمان حفظ نباتات به بازار عرضه نمایند.
تبصره 1- فرموله کنندگان می توانند سموم مورد احتیاج خود را که در داخل کشور ساخته نمی شوند بدون رعایت حداکثر غلظت و بسته بندی مندرج در فهرست سموم مجاز با اجازه قبلی سازمان حفظ نباتات به کشور وارد نمایند ولی مجاز به فروش و عرضه آن به مصرف کننده نمی باشند.
تبصره 2- وارد کردن حلالها، امولکاتورها و سایر موادیکه با اجازه سازمان حفظ نباتات و به تناسب حجم کار سازندگان و فرموله کنندگان مشمول مقررات مربوط به ورود سموم می باشد.
ماده 42- سازندگان، فرموله کنندگان و بسته بندی کنندگان سموم مکلفند، کارگاه و کارگران عامل را از هر حیث به وسائل و بهداشتی مجهز سازند.
ماده43- (1) سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان سموم باید مطابق ضوابط ودستورالعملهای سازمان حفظ نباتات نسبت به انجام آزمایش از هر پارتی سم ساخته شده یا فرموله شده و یا بسته‌بندی شده جهت تطبیق با مشخصات، اقدام و نتیجه را به سازمان حفظ نباتات اعلام نمایند.
تبصره1- سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان سموم باید نمونه‌ای از هر پارتی سم آزمایش شده را مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان در قرنطینه نگهداری نمایند.
تبصره 2- مسئولیت حقوقی و قضائی سموم شناخته شده، فرموله شده و یا بسته‌بندی شده به عهده سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان می‌باشد.
تبصره3- نظارت بر نحوه عملکرد و چگونگی مطابقت نمونه سموم با مشخصات ثبت شده با سازمان حفظ نباتات می‌باشد و سازمان می‌تواند در هر مرحله اعم از پیش تولید،
تولید، بسته‌بندی، انبار، برچسب‌زنی، حمل و نقل، فروش، مصرف و پس از آن نسبت به نمونه‌برداری و تطبیق آن با مشخصات ثبت شده اقدام نماید.
ماده 44- مسئولین فنی موسسات وارد کننده، سازنده یا فرموله کننده و بسته بندنی کننده سموم مسئولیت هر گونه عواقب ناشیه از غفلت یا بی احتیاطی و بالاخره عدم رعایت مقررات مربوطه را داشته و مسئول حوادث ناشیه خواهند بود.
تبصره 1- سازمان حفظ نباتات در صورت تخلف و تخطی مسئولین فنی اجرای مقررات نسبت به لغو صلاحیت مسئول فنی و عنداللزوم لغو پرونه موسسات مزبور اقدام می نماید.
ب- مققرات مربوط به فروشندگان سموم دفع آفات
ماده 45- فروشندگان سموم باید از سازمان حفظ نباتات پروانه اخذ نمایند. صلاحیت فروشندگان توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان حفظ نباتات و شهرداری محل و در صورت نبودن شهرداری نماینده بخشداری تعیین می شود.
ماده 46- فروشندگان سموم باید دارای صلاحیت فنی برای فروش سموم دفع آفات باشند و یا اینکه شخصی را که دارای صلاحیت فنی باشد به عنوان مسئول فروشگاه خود تعیین نمایند.
ماده 47- اشخاصی که دارای شرایط زیر باشند می توانند مبادرت به فروش سموم دفع آفات نماینده و یا در صورت اشتغال به کسب خود ادامه دهند و یا مسئولیت فنی فروشگاه را به عهده بگیرنر.
الف- دکترها و یا مهندسین کشاورزی، دکترها ی دامپزشکی، دکترها و مهندسین و لیسانسه های شیمی و داروسازی و علوم طبیعی و دارندگان تحصیلات مشابه و همچنین دیپلمه های کشاورزی اعم از دبیرستان یا دانشسراهای کشاورزی و دیپلمه های دامپزشکی.
ب - اشخاصی که حداقل دارای تحصیلات سیکل اول متوسطه بوده و پنج سال سابقه خدمت در رشته های اجرائی دفع آفات و یا حداقل سه سال سابقه فروشندگی سموم را داشته باشند به شرط آنکه تعهد بسپارند در مدت معینی که از طرف سازمان حفظ نباتات اعلام خواهد شد در کلاسهای فنی که از طرف سازمان حفظ نباتات تشکیل میشود شرکت نموده و گواهی دریافت دارند.
ج - شرکتهای تعاونی روستائی مشروط بر اینکه در آن شرکتهامروج کشاورزی یا افراد واجد صلاحیت مندرج در بند الف و ب ماده 47 وجود داشته باشد.
ماده 48- فروشندگانی که علاوه بر سموم دفع آفات نباتی و حیوانی در مغازه و محل کسب و کار خود مواد غذائی به فروش برسانند پروانه آنها لغو و مراتب به مامورین انتظامی اطلاع داده خواهد شد.
تبصره - در مورد سموم و حشره کشهای خانگی فروشندگان فقط می توانند بسته های کوچک و آماده مصرف را که از طرف سازمان حفظ نباتات و یا وزارت بهداری گواهی شده است بدون تغییر و دست خوردگی در محل جداگانه ای دور از مواد خوراکی و داروئی در معرض فروش قرارداده و عین بسته را به فروش برسانند.
ماده 49- فروشگاههای سموم دفع آفات از طرف مامورین سازمان حفظ نباتات بازدید خواهد شد تا چنانچه از لحاظ تهویه و سایر شرایط بهداشتی و احتیاطی مناسب تشخیص داده نشوند مراتب جهت رفع نقص به فروشندگان ابلاغ شود و اگر ظرف مدت حداکثر دو ماه رفع نقص ننماید پروانه آنها لغو میگردد.
ماده 50- فروشندگان سموم دفع آفات موظفند بسته های ساخته شده و یا وارده را بدون تغییر به معرض فروش بگذارند.
ماده 51- سموم دفع آفات نباتی و خانگی باید فقط در بسته بندیهای مجاز که دارای برچسب تصویب شده طبق نظر سازمان حفظ نباتات باشد بایستی به مصرف کننده به فروخته شوند. در مورد بسته بندیهای کوچک بر جسب باید ضمیمه شود.
ماده 52- فروشندگان موظفند از خریداران سموم تعهد بگیرند که ظروف محتوی سم را پس از مصرف معدوم یا مدفون سازند و در صورت عدم انجام تعهد عهده دار مسئولیت عواقب ناشیه خواهند بود.
ماده 53- فروشندگان موظفند به هر مصرکننده سموم، ورقه های شامل اطلاعات طرز مصرف، احتیاطات لازم و مشخصات پادزهر که قبلا به تصویب مقامات صلاحیت دار رسیده باشد تسلیم و دفتر رسیدی برای فروش سموم در محل فروش داشته باشند که اسم و آدرس خریدار و مورد و محل مصرف سم خریداری شده را در دفتر مزبور ثبت کنند و در مقابل آن از خریدار امضاء و رسید دریافت دارند.
ماده 54-حمل سموم با کامیون یا واگن های حامل مواد غذائی و اتومبیلهای حامل مسافر و یا موادی که پس از تغییرات مکانیکی، شیمیائی یا فیزیکی به مصرف تغذیه انسان و یا دام میرسد اکیداً ممنوع است.
ماده 55- مسئولین فنی موضوع تبصره 2 و 3 ماده 21 و مواد 47 و 48 این آئین نامه فقط می توانند مسئولیت یک شرکت یا یک موسسه دفع آفات خصوصی، یک شرکت وارد کننده یا سازمانده یا فرموله کننده و تغییر بسته بندی دهنده و یا یک فروشگاه را به عهده داشته و مقیم محل نیز باشند.
تبصره - کارمندان شاغل وزارت کشاورزی نمی توانند مسئولیت فنی شرکت یا موسسه و یا فروشگاه سم را به عهده گرفته و به نحوی از انحاء در دستگاههای مزبور مشغول خدمت باشند.
ماده 56- فروشندگان سموم موظفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اجرای این آئین نامه وضع خود را با مفاد مقررات بالا تطبیق نمایند.
ماده 57- متخلفین از مواد موضوعه در این آئین نامه، طبق قانون حفظ نباتات و سایر قوانین مربوطه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده 57- از تاریخ اجرای این آئین نامه کلیه آئین نامه هائی که تا کنون در مورد سموم آفات نباتی و سایر موارد موضوعه تصویب گردیده ملغی است.
ماده 59- هر گونه اصلاح و تغییر و تکمیل این آئین نامه که لازم باشد بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هئیت وزیران انجام خواهد شد.
 
اصلاحیه شماره 1 
شماره701/ت38409ک 10/1/1387
اصلاح ماده (43) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات
وزارت جهاد کشاورزی
‌وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 19/12/1386 بنا به‌پیشنهاد شماره 23606/020 مورخ 3/7/1386 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (24) قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
ماده (43) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات موضوع تصویب‌نامه شماره 6477 مورخ 4/10/1346 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده43- سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان سموم باید مطابق ضوابط و دستورالعملهای سازمان حفظ نباتات نسبت به انجام آزمایش از هر پارتی سم ساخته شده یا فرموله شده و یا بسته‌بندی شده جهت تطبیق با مشخصات، اقدام و نتیجه را به سازمان حفظ نباتات اعلام نمایند.
تبصره1- سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان سموم باید نمونه‌ای از هر پارتی سم آزمایش شده را مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان در قرنطینه نگهداری نمایند.
تبصره 2- مسئولیت حقوقی و قضائی سموم شناخته شده، فرموله شده و یا بسته‌بندی شده به عهده سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان می‌باشد.
تبصره3- نظارت بر نحوه عملکرد و چگونگی مطابقت نمونه سموم با مشخصات ثبت شده با سازمان حفظ نباتات می‌باشد و سازمان می‌تواند در هر مرحله اعم از پیش تولید، تولید، بسته‌بندی، انبار، برچسب‌زنی، حمل و نقل، فروش، مصرف و پس از آن نسبت به نمونه‌برداری و تطبیق آن با مشخصات ثبت شده اقدام نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی
 
اصلاحیه شماره (2)
وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران درجلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 15685/020 مورخ 12/9/1384 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (24) قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (37) آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات موضوع تصویب نامه شماره 6477 مورخ 4/10/1346 هیئت وزیران الحاق می گردد:
“تبصره 4- به سازمان حفظ نباتات اجازه داده می شود در صورت نیاز بخش کشاورزی به آفت کشهای جدید که در کشور به ثبت نرسیده اند ولی در کشورهای تولیدکنندة این سموم و یا کشورهایی که شرایط اقلیمی مشابه ایران را دارند به مصرف رسیده و اثرات آن مورد ارزیابی مثبت قرار گرفته است، مجوز ورود و مصرف را پس از تأیید هیئت نظارت بر سموم و رعایت قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی ـ مصوب 1382 ـ، برای حداکثر دو فصل زراعی صادر نماید.“
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.